วิชาชีพวิศวกรรมเป็นวิชาชีพที่ต้องการบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี

วิศวกรจะต้องปฏิบัติวิชาชีพด้วยความเที่ยงธรรมและมีสัจจะ โดยมีพันธกรณีดังต่อไปนี้
 


 

1.พันธกรณีต่อสาธารณะ

 • วิศวกรพึงให้ความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพของคนงานและสาธารณชนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

 • วิศวกรจะแถลงถึงความคิดเห็นทางวิศวกรรมต่อสาธารณะ เฉพาะเมื่อตนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่แถลงอย่างถ่องแท้แล้ว

 • วิศวกรพึงพยายามขจัดการแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงหรือที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม

 • วิศวกรพึงให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

 • ในกรณีที่เป็นพยานในศาล หรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการไต่สวน วิศวกรต้องแถลงความคิดเห็นด้วยความถูกต้อง เฉพาะที่ได้รู้ชัดแจ้งเท่านั้น
   


 

2.พันธกรณีต่อผู้ว่าจ้าง

 • วิศวกรต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างของตน

 • วิศวกรต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า หรือกระบวนการทางเทคนิคของผู้ว่าจ้าง โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

 • วิศวกรต้องไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด จากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้นเดียวกัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว

 • วิศวกรต้องไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้เสนอราคาหรือร่วมทุนในการประกวดราคางานซึ่งตนเป็นวิศวกรผู้รับผิดชอบ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน

 • วิศวกรต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนเองทราบทันทีถึงกิจการใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และอาจจะเป็นคู่แข่งหรือมีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้ว่าจ้าง และวิศวกรต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ในธุรกิจใดๆ มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิศวกรรม ซึ่งตนเป็นวิศวกร

 • วิศวกรพึงแสดงฐานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับดำเนินการ ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้วินิจฉัยการใช้ประดิษฐ์กรรม อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งตนอาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
   

 

3.พันธกรณีต่อวิชาชีพ

 • วิศวกรต้องไม่ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดกฎหมาย

 • วิศวกรต้องไม่รับงานแต่เพียงในนาม และต้องปฏิบัติตามหลักวิชาชีพโดยเคร่งครัด

 • วิศวกรต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด

 • พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพวิศวกรรม

 • วิศวกรต้องไม่ปฏิบัติวิชาชีพเกินขอบเขตความรู้ ความสามารถของตนเอง

 • วิศวกรพึงให้ความร่วมมือในการแก้ไขงานที่บกพร่องเพื่อให้งานเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม

 • วิศวกรพึงให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์กับวิศวกรอื่น ส่งเสริมนิสิตนักศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา และการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้วิชาชีพวิศวกรรม

 


 

4.พันธกรณีต่อวิศวกรอื่น

 • วิศวกรต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้าหรือการปฏิบัติวิชาชีพของวิศวกรอื่น ในกรณีที่พบว่าวิศวกรผู้ใดกระทำความผิดจรรยาบรรณ พึงรายงานความประพฤติดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อดำเนินการต่อไป

 • วิศวกรต้องไม่แทรกแซงงานของวิศวกรอื่น เมื่อทราบว่าวิศวกรผู้นั้นได้มีข้อตกลงทำงานนั้นอยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกจ้างกับวิศวกรผู้นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร

 • วิศวกรพึงถือหลักเสมอว่า งานใดที่วิศวกรผู้หนึ่งผู้ใดได้ทำไว้ จะต้องให้เกียรติถือว่าเป็นผลงานของวิศวกรผู้นั้น

 • วิศวกรพึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของวิศวกรอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่


       4 พันธกรณีเบื้องต้นที่ได้กล่าว คือ ข้อปฏิบัติที่วิศวกรต้องคำนึงถึงอยู่ตลอด และไม่ละเลยในหน้าที่ เพราะโอกาสที่จะผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ

      
ซึ่งทางบริษัท domnick hunter-RL ก็มีผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติอยู่ใน 4 พันธกรณีนี้ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์ และ service ในทุกรูปแบบทั้งการติดตั้งและหลังการใช้งานอีกด้วย

 

**********

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

https://lh6.googleusercontent.com/PksTnumFXwnRgRqGAHRKmcwypeVFeF7bJmZ2BHtWzelZEpfsGV22MNVST2yQF2PkRypDKdCSyurZuhmdlp7HstFWCjTOVcwBj8rTyuoTodinmSlXlxamNqReS8sC848DVPls0koj

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย