วิศวกรเป็นอาชีพที่มีหลายแขนง ส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นการควบคุมการสร้างอาคารต่างๆ เลยอาจจะทำให้หลายคนยังไม่รู้ลักษณะการทำงานของวิศวกรที่มีอีกหลายๆ ด้าน วันนี้เราจะมาดูลักษณะของงานบริการวิชาชีพวิศวกรรมกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 งานให้คำปรึกษา

ลักษณะที่ 2 งานวางโครงการ

ลักษณะที่ 3 งานคำนวณออกแบบ

ลักษณะที่ 4 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

ลักษณะที่ 5 งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ

ลักษณะที่ 6 งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา

ลักษณะที่ 7 งานจัดการคุณภาพ

 


 

ลักษณะที่ 1 งานให้คำปรึกษา

       งานลักษณะนี้หมายถึง งานให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ งานตรวจวินิจฉัย หรืองานตรวจรับรองงาน จำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้ คือ 

  • งานให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ งานประเภทนี้หมายถึงงานให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการแก้ปัญหางานวิศวกรรมที่กระทำโดยวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทาง โดยอาจว่าจ้างให้ทำงานประจำเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ได้ รวมทั้งการปรากฏตัวต่อศาลหรือคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเห็นทางวิศวกรรม

 

 

ลักษณะที่ 2 งานวางโครงการ

       งานลักษณะนี้หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรืองานวางแผนโครงการด้านวิศวกรรม จำแนกเป็นประเภทได้ดังนี้

  • การศึกษาวางแผนแม่บท (Master Plan) การศึกษาและวางแผนโครงการในขั้นนี้เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมในการพัฒนาโครงการ การจัดลำดับความสำคัญและความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ตลอดจนระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ลงทุนทราบถึงขั้นตอนพัฒนาโครงการหรือการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
 

ลักษณะที่ 3 งานคำนวณออกแบบ

       งานลักษณะนี้หมายถึง การใช้ความรู้ตามหลักวิชาการและความชำนาญในสาขาวิศวกรรม เพื่อให้ได้รายละเอียดในการสร้าง โดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกำหนดและประมาณการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้

1.ขั้นศึกษาและออกแบบขั้นต้นเป็นขั้นตอนเมื่อเริ่มโครงการเพื่อวางแผนงานคำนวณออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ โดยมีสาระสำคัญของงานดังนี้

  • ร่วมหารือกับผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกรอื่น และที่ปรึกษาบริหารโครงการ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์และข้อกำหนดความต้องการของโครงการ


2.ขั้นคำนวณออกแบบงานก่อสร้าง งานผลิตและติดตั้ง

       เมื่อได้รับเห็นชอบกับรายงานแนวทางในการคำนวณออกแบบงานวิศวกรรม แบบรูป ข้อกำหนดและประมาณการเบื้องต้นและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการต่อในขั้นงานคำนวณออกแบบรายละเอียด จึงดำเนินการดังนี้

  • ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก วิศวกรอื่น และที่ปรึกษาบริหารโครงการ เพื่อให้งานคำนวณออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของโครงการ

 

3.ขั้นดำเนินการ หมายถึงการให้บริการภายหลังจากที่ได้ส่งมอบงานคำนวณออกแบบรายละเอียดแล้ว ซึ่งประกอบด้วยงานดังนี้

  • งานให้คำปรึกษาในระหว่างการประกวดแบบและคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง

  • งานให้คำปรึกษาในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสอดคล้องกับแบบรูปและข้อกำหนด

 


 

ลักษณะที่ 4 งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

       งานลักษณะนี้หมายถึง การอำนวยการควบคุมหรือการควบคุมการก่อสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง หรือการรื้อถอนงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม แบบ รูปและข้อกำหนด โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ

1.ขั้นก่อนการก่อสร้างและติดตั้ง

2.ขั้นดำเนินการก่อสร้าง การผลิตและการติดตั้ง

3.ขั้นควบคุมการผลิต และขบวนการผลิต

4.ขั้นงานก่อสร้างและงานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 


 

ลักษณะที่ 5 งานวิเคราะห์ตรวจสอบและสำรวจ

       งานลักษณะนี้หมายถึง การศึกษา การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การสำรวจ และการหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งอาจแยกประเภทได้ดังนี้

1.งานศึกษาและงานวิเคราะห์
2 .งานตรวจสอบและทดสอบ
3.งานสำรวจและการหาข้อมูล

 


 

ลักษณะที่ 6 งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา

       งานลักษณะนี้หมายถึง งานอำนวยการใช้ งานดูแลรักษา ทั้งที่เป็นชิ้นงานและระบบงานตามหลักวิชาการและความทักษะในสาขาวิศวกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้คำนวณออกแบบไว้อย่างปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม

 

 

ลักษณะที่ 7 งานจัดการคุณภาพ

       การจัดการคุณภาพจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ระหว่างการดำเนินงานของกระบวนการนั้น จนถึงการตรวจสอบคุณภาพในขั้นสุดท้ายเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น

       โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพในทุก ๆ ช่วงของกระบวนการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นการประกันในคุณภาพของสินค้า ผลผลิต บริการ หรือชิ้นงานที่ได้ขอบเขตงานหลักในการจัดการคุณภาพครอบคลุมถึงการกำหนดและจัดเตรียมเอกสารการตรวจคุณภาพ การวางแผนการตรวจคุณภาพ การดำเนินการตรวจคุณภาพ และปรับปรุงแก้ไขคุณภาพงานให้เป็นตามที่ต้องการ

       
วันนี้คงได้รู้ถึงลักษณะการทำงานของวิศวกรกันแล้ว ซึ่งทางบริษัท domnick hunter-RL ก็ได้มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะการทำงานที่ครบ 7 ลักษณะที่ได้กล่าวมาข้างต้น และยังมีทีมงานที่คอย Service ตลอดการใช้งานด้วย
 

**********

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

https://lh6.googleusercontent.com/PksTnumFXwnRgRqGAHRKmcwypeVFeF7bJmZ2BHtWzelZEpfsGV22MNVST2yQF2PkRypDKdCSyurZuhmdlp7HstFWCjTOVcwBj8rTyuoTodinmSlXlxamNqReS8sC848DVPls0koj

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย