Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล
 
       แนวทางการสร้างคุณภาพให้กับองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้กั “กระบวนการขององค์กร” 
 

 
       คำว่า อย่างก้าวกระโดด มาจากคำว่า “Breakthrough” หมายถึงการปรับปรุงที่เห็นผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงแตกต่างอย่างทันทีทันใด ส่วนใหญ่แล้วการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดจะเกี่ยวข้องกับ “นวัตกรรม”
       Benchmarking ช่วยให้องค์กรกล้ากำหนดเป้าหมายการปรับปรุงที่ท้าทาย เพราะเห็นตัวอย่างว่าองค์กรที่เก่งๆ ก็ทำได้สำเร็จมาแล้ว ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งนวัตกรรม
 
       Benchmarking จัดแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็นสองประเภท คือ
       
     
  ประเภทแรก คือ Technical Benchmarking  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรกับคู่แข่งรายสำคัญ เช่น หากให้คะแนน 1 ถึง 4 โดยที่คะแนน 4 หมายถึงเยี่ยมที่สุด นักออกแบบคิดว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะได้คะแนนเท่าไร เป็นต้น การเทียบเคียงในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ออกแบบตระหนักว่าผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรดีพอที่จะแข่งขันหรือไม่
 
       ประเภทที่สอง คือ Competitive Benchmarking  เปรียบเทียบองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการแข่งขันกับคู่แข่ง อย่างเช่น คุณค่าที่ส่งมอบให้ ในสายตาของลูกค้า โดยอาจจะให้เป็นคะแนนเช่นกัน ซึ่งจะบอกให้รู้ว่าการตลาดขององค์กรนั้นไปถูกทางแค่ไหน
 

 
หาก จะทำ Benchmarking ควรเลือกประเด็นที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งแตกต่างจากการเปรียบเทียบทั่วไปอยู่หลายประการ
 
       ประการแรก   Benchmarking for Improvement เน้นเทียบเคียงที่ กระบวนการหรือ วิธีปฏิบัติ เพื่อดูว่าองค์กรที่เก่งๆ เขา ทำอย่างไร ไม่ได้เปรียบเทียบกันเฉพาะที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ของตัววัดเท่านั้น
 
       ประการที่สอง  Benchmarking แบบนี้ไม่เน้นการปรับปรุงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด เล็งไปที่ระดับสูงขึ้นไป เทียบกับองค์กรที่เก่งที่สุดในเรื่องนั้น แล้วมุ่งมั่นยกตัวขึ้นไปให้ถึงให้ได้ ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม
 
       ประการที่สาม   การเทียบเคียงลักษณะนี้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นคู่แข่งเท่านั้น องค์กรสามารถ Benchmarking กับองค์กรที่ผลิตสินค้าคนละประเภท หรืออยู่ต่างอุตสาหกรรม ถ้าหากกระบวนการและวิธีปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น Sister of Saint Mary Healthcare (SSMHC) ซึ่งเป็นเครือโรงพยาบาลในสหรัฐที่ได้รับรางวัล MBNQA ในปี 2002 เล่าไว้ในรายงานสมัครรางวัลว่า โรงพยาบาลในเครือแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็ก ได้เทียบเคียงกระบวนการดูแลให้บริการเด็ก กับ ดิสนีย์แลนด์ เป็นต้น
 
ปัจจุบันมีวิธีการ Benchmarking ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ จำนวนขั้นตอนก็อาจจะต่างกันไป ในที่นี้ผู้เขียนขอนำเสนอขั้นตอนหลักๆ เพื่อพอให้เห็นภาพ
 
       
       
ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
       1. กำหนดขอบเขตหัวข้อหรือกระบวนการที่จะทำ Benchmarking
       2. จัดตั้งทีมข้ามสายงาน ซึ่งผู้นำระดับสูงจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำไปเพื่ออะไร และสนับสนุนคณะทำงานอย่างเต็มที่
       3. ศึกษากระบวนการขององค์กรเอง ว่าปัจจุบันดำเนินการอย่างไร มีการวัดผลอย่างไร
       4. ระบุองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งจะไปศึกษา ดำเนินการติดต่อประสานงานจนได้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน
     
       
ยกระดับองค์กรด้วย Benchmarking

 
       เครื่องมือการจัดการที่ได้รับความนิยมของผู้บริหารในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 
       
       
Benchmarking ในไทยเน้นการประยุกต์ใช้ในกรอบแคบๆ ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ การปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล ด้วยการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติจากโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว และการปรับปรุงกระบวนการรักษาพยาบาลด้วยการนำแนวคิด Lean ที่ได้ผลดีในอุตสาหกรรมยานยนต์มาใช้

 
       ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Benchmarking เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งความคืบหน้าของการดำเนินการที่ได้รับทราบมา พอจะสรุปให้เห็นเป็นภาพกว้างๆ ดังนี้
 
       1. พัฒนากรอบมาตรฐานสำหรับการทำ Benchmarking (Benchmarking Framework)                         
       2. การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)                                                                                                
       3. การพัฒนากระบวนการ Benchmarking (Benchmarking Approach) และการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐาน (Standard Indicators)
       4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ Application ที่เกี่ยวข้อง                                                                     
       5. การจัดหาข้อมูล Benchmarking                                                                                                              
       6. การรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)                                                                                              
       7. การสร้างเครือข่าย Benchmarking Network                                                                                           
       8. การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูล Benchmarking

 
การสร้าง คุณภาพ ด้วย  Benchmarking เพื่อที่จะนำไปสู่นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในองค์กร ภายในองค์กรจึงมีแนวคิดที่จะขยายเครือข่ายไปยังอุตสาหกรรมและบริการอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เพราะเชื่อว่าถ้าการบริหารจัดการองค์กรอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล ความจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ย่อมนำมาสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศในที่สุด


**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย