ณ โลกปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ กำลังพาโลกเปลี่ยนแปลงในการทำงาน การทำธุรกิจ และรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆ คน อย่าง “รุนแรง” พูดอีกนัยหนึ่งคือ Disruptive Technology จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Disruptive Innovation และกลายเป็นDisruptive Business ในที่สุด

        เมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศไทยไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไป จึงเป็นที่มาของ "Thailand 4.0" อันเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงาน การรับจ้างผลิต เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
 


       หากมองในภาพรวมแล้ว ทุกอาชีพล้วนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ เกษตรกร ลูกจ้าง ฯลฯ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงอาชีพ “วิศวกร” ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สังคมและตัวเราทุกๆ คน
 


 

       จึงอาจกล่าวได้ว่า วิศวกรเป็นกลุ่มบุคคลที่มี “บทบาทสำคัญ” ในยุค Thailand 4.0 ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และน่าตื่นเต้นมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง เพราะวิศวกรทำหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือ ออกแบบ สร้างให้สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ จะเห็นว่างานทางศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับงานสร้างสรรค์ทางความคิดและทางอารมณ์

        
แต่ในทางกลับกัน งานสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งที่จับต้องได้ “ใช้ได้จริง” เป็นพื้นฐานจำเป็นและมีบทบาทในการกำหนดลักษณะชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคม เช่น การออกแบบเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวทั้งในบ้านและสำนักงาน เครื่องบิน รถยนต์และการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่เราสัมผัส ได้ยิน มองเห็นล้วนเป็นผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ของวิศวกรทั้งสิ้น
 


 

       งานประดิษฐ์และออกแบบของวิศวกรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคมทั้งทางด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความปลอดภัยในชีวิต

       
ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ Internet of Thing (IoT) เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีช่วยให้สิ่งของต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เอง ผ่านเครือข่ายมีสาย หรือเครือข่ายไร้สาย ทำให้การทำงานของสิ่งต่างๆ ชาญฉลาดขึ้น และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น

       
ซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราอาจนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีหน้าตาแบบไหน หรือจะมีของแบบนี้อยู่จริงๆ หรือเปล่า แต่ในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเริ่มมีการใส่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไป จากนาฬิกาหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก (Wearables) เป็นบ้านทั้งหลัง (Smart home) จากระบบจัดการฟาร์ม (Smart farming) เป็นระบบจัดการเมืองทั้งเมือง (Smart City) ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกๆ คน

 


       สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง และมีผู้ที่จบออกมาแต่ละปีจำนวนมาก แต่ก็ยังเป็นวิชาชีพที่ไม่เคยมีปัญหาจากการว่างงาน โดยเฉพาะในสาขาวิชาหลัก เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยของเทคโนโลยีตลอดเวลา

       
ใครที่ต้องการเลือกเรียนวิศวะสาขาที่สอดคล้องเฉพาะด้านกับเทรนด์งานในอนาคต เช่น วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์หรือระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นสาขาที่ตรงกับเทรนด์ของอุตสาหกรรม 4.0 ที่กำลังเกิดขึ้น

       
หลายคนที่กำลังวาดฝันว่าจะเป็นวิศวกรแห่งยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม แล้วทำความฝันนั้นให้เป็นจริง เพราะวิศวกรจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี

**********

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Domnick hunter-RL

Youtube : domnick hunter-RL

www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิกเลย