ไขข้อสงสัย!!
                    ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดมีประโยชน์อย่างไร


อากาศอัดที่ใช้ในโรงงานแต่ละแห่งจะมีค่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งขึ้นกับประเภทของสินค้าที่ผลิต การรักษาคุณภาพของอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัฑณ์ที่ผลิตนอกจากนั้นการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดยังมีประโยชน์อีกมากมาย
 
       ข้อ 1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วยรักษาคุณภาพของระบบอากาศอัดส่งผลต่อการรักษาคุณภาพของสินค้าที่ผลิต ถ้าโรงงานต่างๆ นำอากาศอัดที่ต่ำกว่ามาตรฐานไปใช้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพเป็นผลเสียต่อความเชื่อมั่นของบริษัทผู้ผลิต และผู้บริโภคโดยตรง
 
       ข้อ 2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ช่วยในการวางแผนประหยัดพลังงาน

การวัดคุณภาพลมอัดเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากในการตรวจวัดจะทำให้ทราบถึงการใช้ปริมาณการใช้อากาศอัด ณ ปัจจุบัน ซึ่งโรงงานบางอาจมีการใช้อากาศอัดเกินความจำเป็นเช่น ใช้อากาศอัดที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ขณะที่งานบางประเภทไม่จำเป็นต้องใช้อากาศอัดที่ค่าความสะอาดสูงการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยวางแผนในการใช้อากาศอัดในครั้งต่อไป
 
        ข้อ 3. การตรวจสอบคุณภาพลมอัดจะทำให้รู้ถึงการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร โดยปกติอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีอายุของการใช้งานเนื่องจากเครื่องจักรมีการใช้งานทุกวัน ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้

        การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดสามารถช่วยตรวจสอบการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ซึ่งผลกระทบของการเสื่อมของเครื่องจะส่งผลให้เครื่องจักรนั้น ๆ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังที่ควรจะเป็น

ส่งผลให้คุณภาพอากาศอัดนั้นแย่ลงตามกัน จนอาจจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้ หากเรามีการตรวจวัดที่สม่ำเสมอ จะทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้อากาศอัดที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพของการผลิตสินค้านั้น ๆ
 
        เพราะฉะนั้นโรงงานต่างๆ ควรวางแผนการตรวจวัดเป็นระยะเพื่อไม่ให้คุณภาพอากาศอัดต่ำกว่ามาตรฐาน และคงคุณภาพการผลิตที่ดีต่อไป


**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL