รู้หรือไม่!!
                                น้ำเสีย นำกลับมาใช้ใหม่ได้


            ในแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ ที่เราเห็นมีคราบน้ำมัน ขยะ ถูกทิ้งปะปนอยู่มากมาย จนทำให้เกิดน้ำเสีย หลายคนอาจสงสัยว่าน้ำเสียเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่วันนี้เราเลยจะมาหาคำตอบกัน


            น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารต่างๆหรือสิ่งปฏิกูลปะปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ ทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปทำให้ค่า BOD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ค่า BOD ของน้ำต้องไม่เกิน 20 mg/L ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสากรรม)


            ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยบำบัดน้ำเสียจนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยบำบัดน้ำให้กลับมีค่า BOD อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปจะแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นดังนี้


1.       ขั้นเตรียมการ (Preliminary Treatment) เป็นการแยกสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่วัสดุที่ไม่ย่อยสลายออกจากน้ำ โดยการใช้ตะแกรง (Screens)


2.       ขั้นต้น (Primary Treatment) น้ำเสียจากขั้นตอนแรก  นำมาพักให้ตกตะกอนในถังตกตะกอน ซึ่งเรียกว่าPrimary Sludge การบำบัดในขั้นนี้จะลดค่า BOD ประมาณ 25-40%แล้วแต่คุณลักษณะของน้ำทิ้ง และประสิทธิภาพของถังตกตะกอน


3.       ขั้นที่สอง (Secondary Treatment) น้ำจะถูกส่งเข้าไปสู่ถังเติมอากาศซึ่งจะมีการเติมอากาศให้แก่แบคทีเรียโดยใช้เครื่องเติมอากาศ แบคทีเรีย ช่วยในการย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์ หรือ BODซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด์ออกไปจากน้ำ กลายเป็นตะกอนตกไปที่ก้นถังกากตะกอนจะถูกนำไปกำจัดต่อ ส่วนน้ำด้านบนจะใสขึ้น


4.       ขั้นที่สาม (Tertiary Treatment)  หากต้องการน้ำที่มีความบริสุทธิ์สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคสามารถนำมากำจัดสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ด้วยกระบวนการกรองโดยใช้ UltraFiltration Membrane และ ReverseOsmosis Membrane และผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วย UV หรือ Ozone ก็จะได้น้ำที่สะอาด


            ปัจจุบันการกรองน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่มีขั้นตอนที่สะดวกมากขึ้นซึ่งบริษัท domnick hunter-RLมีเครื่องกรองที่ได้คุณภาพ สามารถกรองอนุภาคต่าง ๆ ในน้ำให้น้ำมีความสะอาดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ยาก  เช่น เครื่อง Pure Line UV จาก Hanovia เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้แบบครอบคลุม

            ซึ่ง Hanoviaได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ นอกจากนี้ UVยังมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายโมเลกุลของคลอรีนและโอโซนในน้ำได้อีกด้วย


คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL