ส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมคงทราบดีอยู่แล้วว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก คือ ระบบอากาศอัด (compressed air) ที่มีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีระบบอากาศอัดในกระบวนการผลิต ระบบอากาศอัดถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญไม่แพ้ ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซธรรมชาติ และระบบน้ำ โดยระบบอากาศอัดนั้นมีข้อดี เช่น สะดวกในการใช้งาน รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้กับของเหลวได้ และประหยัด

       ในอากาศนั้นประกอบไปด้วยสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น มลภาวะ สิ่งมีชิวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ความชื้น ละอองน้ำมัน และสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเจือปนชนิดแข็งบางอย่างสามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์และท่อ ทําให้ระบบเกิดความเสียหายและก่อให้เกิดสิ่งเจือปนมากยิ่งขึ้น สิ่งเจือปนเหล่านี้ประกอบ ไปด้วย เกร็ด, สารประกอบชนิดโลหะ และสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการสึก กร่อนของอุปกรณ์ในระบบ, ซีลชํารุด, ลดประสิทธิภาพของอากาศ, ทําลายสินค้า

 

 
      
 ละอองของเหลวและน้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์มี การใช้ความร้อนในการอัดอากาศ ทําให้อากาศอัดที่ได้มีความร้อน จึงมีการใช้ aftercooler เพื่อทําให้อากาศเย็นลง ในขึ้นตอน นี้ทําให้เกิดน้ำเป็นจํานวนมาก น้ำเหล่านี้ถ้าไม่ทําการกําจัดออก จะก่อให้เกิดการกัดกร่อน และความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบได้
 
 
 
 
       สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะแค่สารเคมี หรือว่ามีการ ผสมเข้ากับสิ่งเจือปนอื่นๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงในกระบวนการ หรือต่อตัวพนักงานได้ สารเคมีที่พบในระบบอากาศอัดประกอบไปด้วย คลอรีน, ซัลเฟอร์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอน, คาร์บอนมอนออกไซด์ สิ่งเจือปนเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายให้ กับระบบท่อลมเท่านั้น

      แต่ยังทําให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ระบบนั้นเพิ่มมากขึ้น อาจทําให้เครื่องจักรเกิดความเสียหาย และกระทบต่อคุณภาพของสินค้าในกระบวนการการผลิตได้ ดังนั้นในกระบวนการผลิตสินค้า จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อากาศที่มีคุณภาพ คือเป็นอากาศที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆ และต้องเพียงพอต่อความต้องการตามมาตรฐาน การผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ ด้วย
 

 
      เราจึงได้มีการผลิตและพัฒนา Oil-X Compressed Air Filter  ด้วยความตั้งใจในการออกแบบ ที่จะลดการเกิด Pressure Drop ที่ไม่จำเป็นทั้งหลาย เครื่อง Oil-X Compressed Air Filter จึงมีการออกแบบใหม่ในทุกส่วนโดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าของลมอัด “Bell Mount” ซึ่งอาจไม่เป็นที่รู้จักหรือคุ้นหูของอุตสาหกรรมการการผลิต Filter เท่าใดนัก 

      แต่สำหรับในวงการอากาศยานแล้ว Bell Mount มีอยู่ในทุกเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตัวช่วยให้การไหลของอากาศลื่นไหลอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด และไม่เกิดการต้านการไหลหรือ Turbulence ขึ้น ดังนั้น Oil-X Compressed Air Filter จึงมีการออกแบบทางเข้าของลมอัดให้ มีขนาดเท่ากับขนาดท่อ และเพิ่ม Bell Mount ในจุดที่ต่อกับทางเดินลม เพื่อลดการต้านการไหล
 

 
      อีกทั้งการส่งผ่านลมจะอาศัย “Turning Vanes” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปีกของเครื่องบิน เป็น ตัวแบ่งลมให้ไหลไปยังจุดที่กำาหนดไว้ โดยผ่านทาง “Flow Distribution” และเพื่อลดการตกกระทบของลมอัดต่อส่วนล่างของไส้กรอง จึงได้ทำาการเพิ่ม “Air Diff user”เพื่อเบี่ยงเบนทิศทางการตกกระทบของลมไปสู่จุดที่กำาหนดไว้ ซึ่งก็คือ ไหลผ่าน Media Pack

      การกรองลมอัด หรือ Filter เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ต้นทาง (Main Line) หรือที่ปลายทาง (Point of Use) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ การติดตั้ง Filter ก็คือการดักจับสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “Contamination” ที่ประกอบด้วย ฝุ่น (Solid Particle) น้ำ (Liquid Water) และน้ำมัน (Oil Aerosol & Oil Vapour) 


      อุปกรณ์กรองลมอัดที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้ ไม่น้อยกว่า 99.999% จะต้องไม่ก่อให้เกิด ΔP(Delta P) หรือ Pressure Drop จนทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ หรือทำให้ Air Compressor ต้องทำงานมากกว่าที่จำเป็น
 
 
 
      อุปกรณ์กรองอากาศ อัดหรือ Filter ซึ่งเป็นอุปกรณ์เบี้องต้นที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย มาติดเข้าไปในระบบอากาศอัด วัตถุประสงค์ก็เพื่อดักจับสิ่งสกปรกหรือสิ่งเจือปนต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ ที่จะนําไปใช้งาน

     กุญแจสำคัญในการออกแบบฟิลเตอร์ที่ดี
1. การจัดการระบบการไหลของลมอัดที่ดี (Air Flow Management)
2. การเลือกใช้วัสดุเส้นใย (Media Pack) ในการผลิตไส้กรองที่ดี
3. การถ่ายเทของเหลวและสิ่งสกปรก (Liquid Removal)
4. การบำารุงรักษาที่รวดเร็ว (Rapid Maintenance)

 
 
     ปัจจัยสำคัญของ Oil-X Compressed Air Filter ออกจากการออกแบบที่ดีแล้ว เรื่องของ Housing ก็เข้ามาตอบโจทย์ทำให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ
1 Housing ใช้วิธีการอลูมิเนียม เอ็กโซลูชั่น การขึ้นรูปเป็นชิ้น Housing ทำจากอลูมิเนียม เป็นบริษัทแรกๆ ในโลก ที่มีขั้นตอนของการป้องกันการเกิด การกัดกร่อนของโลหะ เรียกว่า Alocrom คือขั้นตอนการชุบผิวด้วยเคมี ทำให้มีความคงทน
2 ความแข็งแรง ความคงทนสูง การเพิ่มอายุการใช้งานของโครงสร้าง Housing ทำให้มีสามารถการรับประกัน ถึง 10 ปี มาตั้งแต่ปี 1963
3 การดีไซน์ ของ Housing ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการถอด ในการซ่อมบำรุง ถอดประกอบง่าย ในการเปลี่ยนไส้กรอง
เนื่องจากไม่มีแกนยึดไส้กรอง ทำให้ใช้พื้นที่ในการทำงานน้อยลงและสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
 

     Oil-X Compressed Air Filter ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดของเหลวออกจากไส้กรองเพื่อคงพื้นที่การกรองไว้ให้มากที่สุด ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและวัสดุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
Blog : domnickthailand

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย