เมื่อโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรืออายุเฉลี่ยแรงงานในระบบที่มีอายุสูงขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลง รวมไปถึงกระแสโลกซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ปัจจัยด้านกำลัง “คน” ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 


 

      “Manpower Audit” เพื่อการบริหารจัดการคนแบบ “Rightsizing”

 


        การประเมินอัตรากำลัง หรือ Manpower Audit เป็นหนึ่งในกระบวนการของการวางแผนอัตรากำลัง จะอยู่ระหว่างขั้นตอนของการวิเคราะห์กำลังคนและการวางแผนพัฒนากำลังคน โดยการประเมินอัตรากำลังจะเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลัง ณ ปัจจุบัน และส่งเป็นข้อมูลผลลัพธ์ไปให้องค์กรไปใช้วางแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ว่าจะทำอย่างไรให้อัตรากำลังที่มีอยู่ 
 


        สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถพร้อมที่จะเดินควบคู่ไปกับธุรกิจในวันข้างหน้าการประเมินอัตรากำลังว่าเป็นการสร้างองค์กรแบบ Right Size ไม่ใช่ Down Size การบริหารองค์กรแบบ Right Size คือการบริหารต้นทุนขององค์กร ทำให้องค์กรบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาปรับโครงสร้างขององค์กร

        
โดยเน้นการพิจารณาระดับการบังคับบัญชาที่มากเกินไป เนื่องจากหากมีระดับการบังคับบัญชามากเกินควร จะก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมถึงการปฏิบัติงานที่อาจไม่เหมาะสมตามตำแหน่ง 

 

 
        ทั้งนี้ Rightsizing ยังคงเก็บคนไว้และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ในขณะที่ Downsizing มุ่งเน้นการตัดคนออก โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจในส่วนที่ยังมีผลกำไรและสร้างรายได้เป็นหลักทำให้เกิดผลลบแก่องค์กรในด้านภาพลักษณ์ เพราะการนำคนออกจะกระทบต่อสภาพจิตใจของพนักงาน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรอีกด้วย
 

” ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่จะทำให้การประเมินอัตรากำลังประสบความสำเร็จ คือการที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาและพัฒนาคนในองค์กร (Rightsizing) นั่นเอง ”
 

 
 
เพิ่มพูน Productivity ด้วยเครื่องมือสำคัญอย่าง “การประเมินอัตรากำลัง”
 

       การประเมินอัตรากำลัง หรือ Manpower Audit คือเครื่องมือการประเมิน “งานตามโครงสร้างองค์กร ณ ปัจจุบัน” เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังคนขององค์กรให้ “ทันต่อเวลา” ทั้งในด้าน “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

        
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินอัตรากำลัง 
องค์กรจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ระบบของการประเมินผลงาน และ Job Description โดยจะเป็นตัวตั้งต้นในการประเมินอัตรากำลังและจะสามารถหาได้ว่าโครงสร้างการทำงานนั้นเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังด้วยหรือไม่
 


       จากกระบวนการทั้งหมดนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การประเมินอัตรากำลังจะนำองค์กรไปสู่การเพิ่มผลิตภาพทั้งต่อตัวบุคลากร ต่องาน และต่อภาพรวมขององค์กร ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อปิดช่องว่าง (Gap) ของประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

       เกิดความร่วมมือและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความผูกพันในองค์กร
 ช่วยลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรปรับเปลี่ยนได้เท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย