" โค้ด " จากทฤษฎีของ EQ พบว่าปฏิกิริยาของผู้บริหารที่แสดง " การต่อต้าน " มักจะเกิดขึ้น หากผู้บริหารรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า (Inferior) ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบด้าน หรือรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัย (In - Secure) การรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จึงถูก “ปิดกั้น”

 


          กลยุทธ์องค์กรแนวใหม่ซึ่งหันมา ให้ความสำคัญกับเรื่อง “ขีดความสามารถ” เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน มีผลต่อสภาพ “จิตใจ”ของพนักงานไม่น้อยรวมถึง บรรยากาศการทำงานที่เปลี่ยนไป กลายเป็น ความครุกรุ่นภายในองค์กรที่เต็มไปด้วย ความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศแบบการทำงานบน “การแข่งขัน”(Competion) มากกว่า “ความช่วยเหลือร่วมมือกัน” (Cooperation)
 

 

          "ผู้บริหารที่มีลักษณะ EQ สูงจะเข้าใจ และเห็นใจคนอื่น โดยที่ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก (Self - Centre) กระจายอำนาจ และขาดความนับถือผู้อื่น พนักงานและลูกน้อง ในปกครองก็จะมีความสุข ในการทำงาน เพราะผู้บริหารสามารถทำงาน กับผู้คนหลายๆ ประเภทได้อย่างจริงใจ ไม่ได้แสร้งทำ ในทีมงานก็จะเกิดขึ้น และความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็จะตามมา”

         
  ดังนั้น... จะเห็นได้ว่า การควบคุมอารมณ์ของผู้บริหารนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะการมีความรอบรู้ในการบริหารงานแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถจะนำพาองค์กรไปสู่จุดสูงสุดได้ หากขาด EQ สำหรับเทคนิคง่ายๆ ในการเริ่มสร้าง EQ บริหารนั้น สามารถเริ่มต้นทำได้จาก 5 เทคนิค ดังนี้

 

 

       ให้ความสำคัญกับความรู้สึกผู้อื่น

        ผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จ ต้องไม่ละเลยที่จะรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น การที่มีความเข้าใจ และใส่ใจเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ก็เพื่อที่จะทำให้อารมณ์ต่างๆ เหล่านั้นของเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและมีความเข้มแข็งในการก้าวข้ามปัญหาที่เขาเหล่านั้นกำลังเผชิญไปได้ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเร็ว
 


 

        ชมเชยผู้ใต้บังบัญชา

        ผู้บริหารที่ดีจะต้องมองเห็นความดีและความทุ่มเทของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา หากผู้บริหารเห็นความดีและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้ผลงานออกมาดี ทันต่อเวลา ผู้บริหารที่ดี จะต้องไม่ละเลยที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตัวเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการกล่าวชมเชยเป็นคำพูด หรือเขียนอีเมลชมเชยเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
 

                                                                                    


        ระมัดระวังอารมณ์ของตนเอง

        ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพต้องมีการเฝ้าระมัดระวังอารมณ์ของตนเองหรือมีการควบคุมอารมณ์ของตนอยู่เสมอ โดยต้องตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองที่จะไปกระทบกับผู้อื่น ต้องระมัดระวังคำพูด ในขณะที่อารมณ์ของตนเองขุ่นมัว ต้องเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญ

 


 

         การนอนหลับพักผ่อน

         การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอทำให้ร่างกายและสมองได้รับการพักผ่อนไปด้วย และการที่สมองได้รับ การพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้สมองได้รับการรีชาร์จ (recharge) ทำให้มีการจัดเรียงข้อมูลที่รับมาในแต่ละวัน ความทรงจำที่ดีมีประโยชน์ก็จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่สามารถเรียกใช้ต่อไป ส่วนที่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ ก็จะถูกสมองจัดเก็บไว้ในส่วนลึก และในที่สุดก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำ
 


 

 

       เลิกคิดและพูดในเชิงลบ

       การเลิกคิดและเลิกพูดในเชิงลบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา EQ ของผู้บริหาร เพราะยิ่งผู้บริหารมีความคิดในเชิงลบมากเท่าใด พฤติกรรมการแสดงออกหรือคำพูดที่ออกมาก็จะเป็นไปในเชิงลบในลักษณะของอคติ มากกว่าที่จะเป็นข้อเท็จจริง

       
ดังนั้น... จึงควรหมั่นฝึกฝนตนเองโดยการควบคุมความคิดในเชิงลบด้วยการหยุดพฤติกรรมดังกล่าว และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงแค่ทัศนคติในเชิงลบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ หากมีการสื่อออกมา

       
 เทคนิคทั้ง 5 ข้อที่นำเสนอมานี้ เป็นเพียงเทคนิคในการเริ่มต้นของการสร้าง EQ ของผู้บริหาร ซึ่งคนทั่วไปก็อาจนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

**********

คุยกันต่อได้ที่ 
Facebook : Domnick hunter-RL
Youtube : domnick hunter-RL
www.domnickhunterrl.com

พูดคุย ปรึกษาได้ที่ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ domnick hunter-RL ได้ที่นี่ คลิ๊กเลย