เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด  โดย บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์- อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด 

จัดขึ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559