image

HUNT Magazine Issue 52

Libra เมื่อ Facebook ท้าทายโลกการเงิน

"ธปท. เข้าใจความพยายามของ Facebook ที่ต้องการแก้ pain point เรื่อง ระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ ให้สะดวกรวดเร็วไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราคงต้องพิจารณาในมิติอื่นๆ ด้วย ทั้งในด้านความมั่นคง ความมีเสถียรภาพของมูลค่า"


View


รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน