A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Product.php

Line Number: 61

Backtrace:

File: /home/domnick1/domains/domnickhunterrl.com/public_html/th/frontend/modules/Product/controllers/Product.php
Line: 61
Function: _error_handler

File: /home/domnick1/domains/domnickhunterrl.com/public_html/th/index.php
Line: 377
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Product.php

Line Number: 61

Backtrace:

File: /home/domnick1/domains/domnickhunterrl.com/public_html/th/frontend/modules/Product/controllers/Product.php
Line: 61
Function: _error_handler

File: /home/domnick1/domains/domnickhunterrl.com/public_html/th/index.php
Line: 377
Function: require_once

โซลูชันตรวจสอบคุณภาพอากาศสำหรับระบบอัดอากาศในอุตสาหกรรม | Domnick Hunter RL


ระบบจัดการอากาศอัด (Compressed air management system)

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้งานระบบอัดอากาศ ก็มีความจำเป็นต้องนำระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาใช้ เพราะหากคุณภาพของอากาศไม่ดีก็จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตได้โดยตรง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมาก ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งตราว แต่สามารถส่งผลต่อกระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งหากไม่ทำให้ ระบบจัดการอากาศอัด มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอก็จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อประสิทธิภาพการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็นได้ การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด (Measurement of compressed air quality) ที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็น ควรตรวจวัดว่าอากาศมีความสะอาดหรือไม่ หากคุณภาพของอากาศอัดไม่เหมาะสม แต่ไม่ได้รับการจัดการที่ดีอย่างเพียงพอจนเข้าไปในระบบอัดอากาศ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศได้ อาจเกิดการรั่วไหลของอากาศที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานได้ หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดอากาศได้ หากไม่รีบจัดการก็จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องอัดสั้นลง และเสื่อมประสิทธิภาพได้


โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะใช้ลมอัดคุณภาพดี มีการกำหนดคุณภาพของอากาศเป็นมาตาฐานในการทำงาน หรือนำมาพิจารณากำหนดเป็นมาตรฐานของผลิตภันฑ์ได้อีกด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด (Measurement of compressed air quality) จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้ทราบว่าอากาศอัดที่นำมาาใช้งานนั้นมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ สามารถกำหนดมาตรฐานอ้างอิงที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องกำหนดวิธีการวัดและรายการที่ต้องการวัดเอาไว้ด้วย เพราะอากาศอัดที่แต่ละโรงงานต้องการนำมาใช้งานนั้น จะมีค่ามาตรฐานที่แตกต่างกันไป สัมพันธ์ตามประเภทของสินค้าที่ผลิต ปริมาณการใช้อากาศอัด (Air consumption) และคุณภาพของอากาศในบรรยากาศ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถควบคุมได้ หากมีการดูแลรักษาคุณภาพของอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ ควรทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพของอากาศในแต่ละวันนั้นไม่คงที่ หากไม่มีการควบคุมก็อาจทำให้คุณภาพของผลิตภัฑณ์ไม่ดีตามไปด้วย และการตรวจวัดลมอัด (Measuring compressed air) ยังมีข้อดีที่น่าสนใจอีกหลายประการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


 • การควบคุมคุณภาพอากาศอัด หรือ Air Quality Measurement
  เป็นวิธีการที่ใช้รักษาคุณภาพของระบบอากาศอัดที่มีผลโดยตรงต่อการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต หากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ นำอากาศที่มีคุณภาพต่ำมาใช้ในระบบอัดอากาศ หรือนำมาใช้ในกระบวนการผลิตก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพด้อยกว่ามาตรฐานที่ต้องการ กลายเป็นผลร้ายต่อชื่อเสียงของโรงงานผู้ผลิตเอง และอาจทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินค้าของโรงงานได้อีกด้วย การควบคุมคุณภาพของอากาศอัดสามารถทำได้เพียงนำ ระบบจัดการอากาศอัด Compressed air management system ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน

 • การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด หรือ Measurement of compressed air quality
  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะส่งผลช่วยในการ ประหยัดพลังงานลมอัด (Energy saving compressed air) เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ การตรวจวัดคุณภาพ หรือ Air audit จะช่วยให้ทราบได้ว่ามีความจำเป็นในการเตรียมปริมาณอากาศอัดที่เหมาะสมหรือไม่ โรงงานบางแห่งอาจมีการใช้งานอากาศอัดมากเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ตัวได้ และยังอาจนำอากาศอัดมาใช้งานอย่างไม่ถูกต้องตามวิธีการใช้งานที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ปริมาณอากาศอัดในแต่ละช่วงการทำงานสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด หรือมีความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ จนสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน หรือคุณภาพของสินค้าได้ หรืองานบางประเภทอาจไม่จำเป็นต้องทำให้อากาศมีความบริสุทธิ์มากนัก ซึ่งการใช้งานที่สูงเกินไปก็อาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นได้ การตรวจวัดลมอัด จึงถือเป็นตัวช่วยที่สามารถทำให้การใช้อากาศอัดมีความเหมาะสมที่ดียิ่งขึ้นได้

 • การตรวจวัดปริมาณการใช้ลม หรือ (Measuring air consumption)
  ถึงปริมาณการใช้ลมทั้งที่เข้าเครื่องอัดอากาศ และออกจากเครื่องอัดอากาศจะทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรได้ ซึ่งตามปกติแล้วอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีอายุของการใช้งานอยู่แล้วทุก ๆ เครื่องยิ่งเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ต้องใช้งานในทุก ๆ วัน ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดการเสื่อมสภาพได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

 • การตรวจวัดแรงดันในระบบเครื่องอัดอากาศ
  เป็นการตรวจสอบที่ทำให้ทราบถึงความสึกหรอเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ ซึ่งเมื่อเครื่องอัดลมเกิดการเสื่อมสภาพก็จะส่งผลให้เครื่องอัดลมนั้น ๆ ทำงานได้ไม่เต็มที่ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศอัด อันเป็นปัจจัยกระทบต่อกระบวนการผลิตได้โดยตรง การตรวจวัดอากาศอัด (Measuring compressed air) อย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และยังช่วยให้คุณภาพอากาศอัดดีอย่างต่อเนื่องจนคุณภาพของสินค้าดีตามไปด้วย


ระบบจัดการอากาศอัด (Compressed air management system)

ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดอย่างสม่ำเสมอเอาไว้ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้อากาศอัดที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลต่อคุณภาพในกระบวนการผลิตที่ดีอย่างต่อได้โดยตรง ทั้งยังช่วยให้โรงงาน ประหยัดพลังงานลมอัด (Energy saving compressed air) ได้อีกด้วย


ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความพร้อมของทีมงานเพื่อให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับตรวจวัดอากาศอัดที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบคุณภาพของอากาศอัดได้อย่างเที่ยงตรง ทราบถึงปริมาณการใช้ลมในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด, ระดับแรงดันของลมในระบบ และประสิทธิภาพการทำงานของระบบอากาศอัดได้อย่างแม่นยำ การให้บริการนี้ของดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล จะยึดตามมาตราฐาน ISO1217:2009, ISO 8573:2010 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสามารถป้องกัน หรือจัดการการปนเปื้อนของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้ซึ่งการรั่วไหลของลมในระบบ ซึ่งนอกจากจะมั่นใจได้ว่าอากาศมีคุณภาพดีหรือไม่แล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดพลังงาน หรือค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของโรงงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริการของดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล นั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดอีกด้วย


ซ่อนเนื้อหา...

อ่านเพิ่มเติม