การจัดงานการอบรม
เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ของบริษัทดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย)”
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม บจก.ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย)
บรรยายโดย วุฒิชัย รัตนนรชัย และ นิธินพ ธรรมาวุฒิ